Regulamin grupy

Grupa powstała w celu zrzeszenia wolontariuszy i osób chętnych do wzajemnej pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców Wrocławia. Zachęcamy do wspólnych działań!

1. Osoba należąca do grupy musi być pełnoletnia oraz mieć konto realne, imienne, możliwe do zweryfikowania.

1a. Przy dołączaniu do grupy należy odpowiedzieć na zadane pytania oraz podać numer telefonu w celu weryfikacji wolontariusza (numer jest używany tylko do kontaktu z wolontariuszem po przyjęciu przez niego zadania).

2. Przebieg procesu:

  • zgłoszenie przyjęte od potrzebującego jest zamieszczane na tablicy ogłoszeń
  • wolontariusz podejmujący zgłoszenie wysyła wiadomość prywatną do administratora i zwrotnie otrzymuje nr telefonu i imię/nazwisko potrzebującego
  • wolontariusz kontaktuje się z potrzebującym i przyjmuje listę potrzeb; zakupy nie mogą przekroczyć wartości 100,00 zł i należy o tym poinformować potrzebującego, wolontariusz płaci w sklepie kartą, odbiera od potrzebującego gotówkę – obowiązkowo na podstawie paragonu
  • pomoc może być powtarzana i cykliczna, ale każdorazowo wolontariusz ma obowiązek zgłoszenia administratorowi grupy fakt swojego działania

3. Wolontariusz ma obowiązek zachowania najwyższych środków ostrożności. Kontakt z potrzebującym musi być przeprowadzony zgodnie z poniższą instrukcją:

  • zachować odległość min. 1 metra pomiędzy osobami
  • każdorazowo dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym (odbiór środka od administratora grupy w lokalu przy ul. Wiejskiej 2-4) lub zakupionym (zwrot udokumentowanych kosztów nastąpi w umówionym terminie)
  • przekazanie zakupów i odbiór gotówki nastąpić powinien w rękawicach ochronnych (do odbioru lub zwrot kosztów – jw)

4. Przyjmujemy i wykonujemy również zgłoszenia dotyczące wyprowadzania zwierząt oraz pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

#pomocwroclaw#pogotowiesasiedzkiewroclaw